Dotace na projekt "Obchodní rozvoj lamella.cz"

Společnosti lamella.cz s.r.o. byla poskytnuta dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje (ev. č. smlouvy 08242/2018/RRC) na projekt „Obchodní rozvoj lamella.cz“ realizovaný v rámci dotačního programu Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2018.

Smlouva ev. č.
08242/2018/RRC

Poskytovatel
Moravskoslezský kraj

Příjemce
lamella.cz s.r.o.

Dotační program
Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2018

Projekt
„Obchodní rozvoj lamella.cz“

Ve smlouvě je kromě jiného uvedeno:
článek II, bod 2
Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve smyslu pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole), veřejnou finanční podporou a vztahují se na něj ustanovení tohoto zákona.

článek II, bod 3
Smluvní strany prohlašují, že pro právní vztah založený touto smlouvou jsou stejně jako ustanovení této smlouvy právně závazná ustanovení obsažená ve vyhlášeném dotačním programu Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2018 (dále jen „Dotační program“), o jehož vyhlášení rozhodla rada kraje svým usnesením č. 40/3601 ze dne 12. 6. 2018.

článek IV, bod 1
Poskytovatel podle této smlouvy poskytne příjemci neinvestiční dotaci v maximální výši 50 % celkových skutečně vynaložených uznatelných nákladů na realizaci projektu „Obchodní rozvoj lamella.cz“ (dále jen „projekt“) maximálně však ve výši Kč 487.40,– (slovy čtyři sta osmdesát sedm tisíc čtyřista korun českých), účelově určenou k úhradě uznatelných nákladů projektu vymezených čl. VI této smlouvy.